Notariusların hüquq və vəzifələri haqqında


Notarius nəzərdə tutulmuş aşağıdakı hüquq və vəzifələrə malikdir.

Notariusun hüquqları:

 • əqdlərin və etibarnamələrin təsdiq edir;
 • miras əmlakın mühafizə olunması üçün tədbirlər görür;
 • vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamələr verir;
 • ər-arvadın ümumi əmlakındakı paya mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamələr verir;
 • yaşayış evlərinin, mənzillərin açıq hərracdan əldə olunmasına dair şəhadətnamələr verir;
 • sənədlərin surətlərinin və sənədlərdən çıxarışların düzgünlüyünün təsdiq edir;
 • sənədlərdəki imzaların həqiqiliyinin təsdiq edir;
 • sənədlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsinin düzgünlüyünün təsdiq edir;
 • şəxsin sağ olması faktının təsdiq edir;
 • şəxsin müəyyən yerdə olması faktının təsdiq edir;
 • şəxslə fotoşəkildəki şəxsin eyniliyinin təsdiq edir;
 • sənədlərin təqdim olunduğu vaxtın təsdiq edir;
 • fiziki və hüquqi şəxslərin ərizələrinin başqa fiziki və hüquqi şəxslərə verir;
 • öhdəliyin icra predmetinin saxlanmağa, pul məbləğlərinin, qiymətli kağızların və vəsiyyətnamələrin depozitə qəbul edir;
 • icra qeydlərinin aparır;
 • veksellərə protestlərin tərtib edir;
 • çeklərin ödənilmək üçün təqdim edilməsi və çeklərin ödənilmədiyinin təsdiq edir;
 • sənədlərin saxlanmaq üçün qəbul edir;
 • dəniz protestlərinin tərtib edir;
 • sübutları təmin edir.

Habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə notariusa digər hüquqlarda verilə bilər.

Notariusun vəzifələri:

 • fiziki və hüquqi şəxslərə aparılan notariat hərəkətləri ilə bağlı onların hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi, bu hüquqların həyata keçirilməsi və qanuni mənafelərinin qorunması üçün kömək göstərməlidir;
 • hüquqi məlumatsızlığın onlara vura biləcəyi ziyanın qarşısını almaq üçün notariat hərəkətlərinin aparılmasının nəticələri barədə onlara xəbərdarlıq etməlidir;
 • Notariat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarına əməl etməsi, peşə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar ona məlum olan məlumatların gizli saxlamalıdır.

Qarabağ Azərbaycandır!
iacca
iap
eplc